Komentowanie nie jest możliwe

W naszym kraju istnieje kilkanaście zawodów lub rodzajów działalności gospodarczej, które wiążą się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Tego rodzaju wymóg najczęściej dotyczy zawodów, które wymagają wysokiej specjalizacji oraz takich, których niewłaściwe wykonanie może skutkować dotkliwymi szkodami poniesionymi przez klientów. Jej posiadanie chroni interesy zarówno posiadacza polisy jak i jego klienta. Wśród zawodów objętych tego rodzaju obowiązkiem znajdziemy m.in. lekarzy, pielęgniarki oraz farmaceutów. Jeżeli interesują nas zagadnienia związane z ubezpieczeniami zawodowymi lub wykonujemy któryś z wymienionych zawodów, to z pewnością warto poszerzyć swoją widzę i dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia OC dla lekarzy.

Ubezpieczenie OC lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej ma na celu zabezpieczenie interesów wymienionych grup, w przypadku wyrządzenia szkody wynikającej z wykonywania konkretnych obowiązków (czyli szeroko rozumianych świadczeń zdrowotnych) lub związanej z posiadanym mieniem. Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają roszczenia związane ze szkodami jakie powstały tylko w okresie trwania ubezpieczenia – nawet jeżeli poszkodowani zgłoszą je po tym okresie, ale przed upływem terminu przedawnienia. W dodatku istnieje możliwość – po opłaceniu dodatkowej składki – objęcia ochroną ubezpieczenia szkód wyrządzonych np. wskutek przeniesienia choroby zakaźnej. Co więcej, ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione koszty procesu związane z dochodzeniem do roszczenia przez osobę poszkodowaną, a także koszty wynikające z zastosowania środków podjętych w celu ograniczenia lub zapobiegnięcia szkodzie, o ile były one celowe – nawet jeśli okazały się bezskuteczne. Tego rodzaju koszty nie są ograniczone, jednak ich suma wliczana jest w poczet kwoty gwarantowanej przez ubezpieczenie. Ubezpieczenie OC lekarzy można zawierać na różne okresy, a wysokość składek uzależniona jest od wysokości sumy gwarancyjnej oraz specjalizacji lekarza i rodzaju leczenia (zamknięte lub otwarte).

Placówki medyczne muszą ubezpieczać swoją działalność od OCJeżeli chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne, to jego obowiązkowi podlegają m.in. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarek i położnych czy też osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny lub w określonym zakresie. W tym przypadku przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotu, który przyjmuje zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody, jakie zostały wyrządzone przez zaniechanie lub działanie ubezpieczonego podczas udzielania tych świadczeń, w następstwie których została wyrządzona dana szkoda. Podobnie jak w przypadku OC lekarza, ubezpieczenie obejmuje wyłącznie sytuacje zaistniałe w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Natomiast zakres ochrony został dokładnie opisany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r., dotyczącego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne. Jeżeli chodzi o okres ubezpieczenia i składki, to samą umowę ubezpieczenia zawiera się na czas trwania umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Z kolei wysokość składek uzależniona jest od wielu czynników, m.in. rodzaju zakładu opieki zdrowotnej, rodzaju podmiotu przyjmującego zamówienie, liczby osób zatrudnionych w danym zakładzie opieki zdrowotnej, rodzaju specjalizacji lekarskiej oraz – również podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC lekarzy – od wysokości sumy gwarancyjnej.

Ostatnią grupą, o której warto napisać nieco więcej są farmaceuci oraz apteki. Oni również podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Sytuacja w tym wypadku jest bardzo podobna do ubezpieczeń obowiązkowych dla lekarzy – tutaj również ubezpieczenie obejmuje roszczenia związane ze szkodami, jakie wyniknęły ze zdarzeń ubezpieczeniowych mających miejsce w okresie trwania ubezpieczenia, nawet w przypadku zgłoszenia szkody po jego wygaśnięciu, ale przed upływem terminu przedawnienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów oraz aptek pokrywa ponadto koszty procesu związane z dochodzeniem roszczenia przez osobę poszkodowaną, jak również koszty wynikające z zastosowania środków mających na celu zapobiegnięcie lub ograniczenie wystąpienia szkody, jeśli środki te były celowe – nawet jeżeli okazały się nieskuteczne. Podobnie jak w przypadku OC lekarzy koszty te nie są limitowane, jednak wliczane są w poczet sumy gwarancyjnej. Wysokość składki w przypadku takiego ubezpieczenia uzależniona jest przede wszystkim od wysokości sumy gwarancyjnej oraz charakteru prowadzonej działalności.

Warto zdać sobie sprawę, jak ważne jest posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia w przypadku pełnienia odpowiedzialnych zawodów związanych z wykonywaniem różnych świadczeń zdrowotnych. Jeszcze nie tak dawno mogliśmy słyszeć o przypadkach, w których lekarz musiał ponosić ogromne koszty leczenia osoby, która ucierpiała na skutek jego błędów. Na szczęście obecnie ubezpieczenie tego rodzaju jest obowiązkowe, dzięki czemu sytuacje takie należą do rzadkości.

Comments are closed.